กิจกรรม ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับโครงการ English program จัดงาน “Halloween 2019” ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบของที่ระลึกและกล่าวคำอำลา ครูอนัญญา ยอดจักร์ เนื่องในโอกาสย้ายสถานศึกษา ไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านโนนแกด ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ผู้บริหาร และคณะครู เข้าพบแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้ต้อนรับนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษคนปัจจุบัน วันที่ 25 ตุลาคม 2562

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ “การประชุมจัดทำแผนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์” ทั้ง 12 โรงเรียน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 6-8 ต.ค.62

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมผูัปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ก่อนเริ่มภาคเรียนที่ 2/2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุข มีกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ หลังจากพิธีเปิดผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาที่ชั้นเรียน รับผลการเรียน รับตารางเรียน และพูดคุยซักถามเกี่ยวกับลูกๆ นักเรียน และชำระค่าเทอม ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับฝ่ายงบประมาณและแผนงาน จัดการอบรมเรื่องกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 (พ.ศ.2559-2563) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกัญญาภัค มูลศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องดอยตุง วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงาน “มุทิตาจิต…แด่คุณครูด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของคุณครูทั้ง 4 ท่าน ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง วันพุธที่ 30 กันยายน 2562

   1. นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา รองผู้อำนวยการฯ
   2. นางสาววรรณภา ทองรอง
   3. นายพิเชฐ อินลี
   4. นางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 24 กันยายน 2562

สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะนักเรียนและบุคลากร ดูแลแปลงนาข้าว “ทำไร่นาดำตามรอยพ่อหลวง ร.๙ อย่างพอเพียง” ณ แปลงนาสาธิต บ้านโนนเค็ง อ.เมือง ศรีสะเกษ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562