ดร.คณาวุฒิ พรหมทา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประวัติส่วนตัว

 • เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖
 • ภูมิลำเนา อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • เป็นบุตรของ คุณพ่อสาง คุณแม่ไล พรหมทา
 • สถานภาพทางครอบครัว
   • สมรสกับนางปิยาพร พรหมทา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
 • มีบุตร ๒ คน คือ
   • นางสาวฐิติมาตย์ พรหมทา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
   • นายสิรวิชญ์ พรหมทา กำลังศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันนานาชาติแห่งเศรษฐศาสตร์และการจัดการ ประเทศฟิลิปปินส์
 • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกำแพง จ.ศรีสะเกษ
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
 • ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเป๊าะบึงบูรพ์วิทยาคม

ประวัติการรับราชการ

 • โรงเรียนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
   • ครู ๒ ระดับ ๒ ๙ พ.ค. ๒๕๒๗
   • อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ ๑ ต.ค. ๒๕๓๑
 • โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดศรีสะเกษ
   • อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ ๑ มิ.ย. ๒๕๓๒
   • อาจารย์ ๒ ระดับ ๖๑ ต.ค. ๒๕๓๙
 • โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
   • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๖๒๘ มิ.ย. ๒๕๔๑
   • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๗ ๑ ต.ค. ๒๕๔๓
 • โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
   • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๗ ๔เม.ย. ๒๕๔๔
   • รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ๑เม.ย. ๒๕๔๘
 • โรงเรียนวัดเขียน จังหวัดศรีสะเกษ
   • ผู้อำนวยการสถานศึกษา ๑๖ มิ.ย. ๒๕๔๘
   • ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการ๑ เม.ย. ๒๕๕๐
 • โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
   • ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการ๖ ก.ย. ๒๕๕๐
   • ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๑
 • โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
   • ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ๓๐ธ.ค. ๒๕๕๓
 • โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร จังหวัดศรีสะเกษ
   • ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ๑ ต.ค. ๒๕๕๕
 • โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
   • ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   • ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ๑ พ.ย. ๒๕๖๑