ดำรงตำแหน่ง ผอ.สว.ศก.

ดำรงตำแหน่ง ผูัอำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    • ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ๑ พ.ย. ๒๕๖๑