ผลการแข่งขัน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561